2018.11.15 Міжнародна конференція

Міністерство освіти та науки України
Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації
Управління культури  та туризму Рівненської облдержадміністрації
Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-педагогічний факультет
Кафедра культурології і музеєзнавства
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Поморська академія м. Слупськ (Польща)
Університет ім. Я.Длугоша м. Ченстохов (Польща)

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, телефон кафедри (0362) 63.42.62
контактні телефони: 067 803.23.98, 096.541.71.35 e-mail: sergiy_vsv@ukr.net

15-16 листопада 2018 року
відбудеться ХIV Міжнародна науково-практична конференція на тему

"Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття"

До обговорення планується наступна проблематика:
  1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку.
  2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
  3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
  4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
  5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
  6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій.
  7. Нові форми реалізації культурної практики в сучасних умовах
Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2018 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність) і тему доповіді.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу чи надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. № 18 Альманаху «Актуальні питання культурології» (індексується у п’яти науко-метричних базах) та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зб. Вип. 27 («Культурологія») і Вип. 26 («Мистецтвознавство»). Індексуються у п’яти науко-метричних базах.

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами, обсягом до 17 сторінок. Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією.
Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та на сайті кафедри «http:// kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники» - «Інші збірники».

Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк тощо) - 40 грн. надсилати до початку заходу.


Інформаційний лист (doc)