Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry

Юдкін-Ріпун І. М.
Афористичні основи драматичної і ліричної поезії

(Видання англійською мовою)


I. Yudkin-Ripun
Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry

Рецензенти:
Микитенко О. О., доктор філологічних наук (Київ, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України);
Мілюгіна О. Г., доктор  філологічних  наук (Твер  (Росія),  професор  Тверського державного університету).

  Здійснено спробу простежити процедури згортання поетичного тексту в афористичному вислові та розгортання такого вислову. Ідіоми осмислено як необхідний продукт фундаментальної антиномії мови та гомології мовної картини світу. Прислівні вислови як медитативний рід лірики розглянуто в їх трансформаційних та інтерпретаційних можливостях. Поділ поезії на роди уявляється як розвиток розшарування тексту на регістри. Створення коментарів до драматичних і ліричних текстів як розкриття змісту, що мається на увазі, спирається на референтні контекстні та інтертекстуальні мережі як епіграматичні епіфеномени, що містяться в інтерпретаційному потенціалі.

Національна академія мистецтв України. Інститут культурології. Київ, 2013.

© Юдкін Ігор Миколайович, 2013
© Освіта України, 2013

Сторінок: 444.

ISBN 978-966-2241-19-8

УДК 81'373.7:82(100)-1  
ББК 81.2(0)-3   
Ю16 


Завантажити у форматі PDF:

Завантажити у форматі DOC: