Аспекти морфології культури України

Юдкін І. М., Безклубенко С. Д., Берегова О. М., Волков С. М., Причепій Є. М.
Аспекти морфології культури України: генезис, типологія

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи».

Рецензенти:
Шейко В. М., доктор історичних наук, член-кореспондент НАМ України;
Тишко С. В., доктор мистецтвознавства (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського);
Найден О. С., доктор мистецтвознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).

Підсумкове видання за темою фундаментальних досліджень присвячено типології та генезису розвитку форм культури України. Автори застосували до аналізу явищ культури морфологічний підхід, заснований на взаємовідношенні цілого та його складників. Виявлено проблемні аспекти національної атрибуції мистецьких творів, формування української художньої традиції (на прикладі орнаментальних форм), персоніфіковано розвиток інституцій культури (Спілка композиторів) та мистецьких освітніх інституцій.

© Юдкін І. М., Безклубенко С. Д., Берегова О. М., Волков С. М., Причепій Є. М., 2011
© Інститут культурології НАМ України, 2011

Сторінок: 288.

ISBN 978-966-2241-21-1

УДК 130.2+321.911(477)
ББК 71.4(4УКР)я43
А90