Доповідь про А. В. Михайлова

Юдкін-Ріпун І. М.
Театрально-літературні взаємини в світлі праць А. В. Михайлова
доповідь на Михайлівських читаннях Інституту світової літератури РАН.
Москва, 10.12.2014

(видання російською мовою)


Юдкин-Рипун И.Н.
Театрально-литературные взаимосвязи в свете трудов А. В. Михайлова
доклад на Михайловских чтениях Института мировой литературы РАН
Москва, 10.12.2014

 Літературно-естетична концепція А. В. Михайлова дозволяє робити висновок про посередницьку роль театру для формування художньої прози та розвитку зображальних можливостей прозаїчного слова. Конкретика прози та метонімічний стиль деталізації пов’язані з театральною характерністю та маскуванням. Театральне перевтілення стає прообразом ідіоматизації мовленнєвого матеріалу у внутрішньому світі прозаїчного твору.

Національна академія мистецтв України. Інститут культурології. Київ, 2014.

© Юдкін Ігор Миколайович, 2014

Сторінок: 44.

ISBN 978-966-2241-36-5

УДК82-3:81'373.72Михайлов:792
ББК81.2-3+85.33
Ю16


Завантажити у форматі PDF:

Завантажити у форматі DOC: