Філософія української національної ідеї

Шейко В. М., Лєвіна В. Г.
Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України

Монографію виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою “Культура України: історико-культурологічні виміри”

Рецензенти:
Ю. В. Павленко, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України;
Е. М. Кучменко, доктор історичних наук, професор Інституту підготовки кадрів державної служби України

У монографії на широкому колі джерел та літератури висвітлюються концептуальні засади філософії української національної ідеї, еволюцію якої проаналізовано на матеріалах творчості одного із фундаторів національного модерну – Миколи Хвильового. З’ясовується формоутворююча роль культури в процесах трансформації філософії української національної ідеї. Показано особливості її розвитку в Україні середини XIX – першій третині XX ст. Характерною ознакою книги є її історико-культурологічна інтерпретація обраної проблематики. Особлива увага приділяється модерному етапу еволюції української національної ідеї в цілому та її екстраполяції на творче надбання М. Хвильового. При цьому ретельно аналізується модерний етап еволюції української національної самосвідомості.

Для науковців, митців, культурологів, викладачів соціально-культурологічних, мистецтвознавчих дисциплін, аспірантів, докторантів та читачів, які цікавляться проблемами історії та теорії культури України.

© Шейко В. М., Лєвіна В. Г., 2010
© Інститут культурології НАМ України, 2010

Сторінок: 204

ISBN 978-966-2241-12-9

УДК [821.161.2.0 : 172.1.5] : 130.2 (477)
ББК 87.667.1+83.3 (4 Укр)6-3
Ш39Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Філософія української національної ідеї
Далi...