Інтегративні процеси

Берегова О. М.
Інтегративні процеси в музичній культурі України
ХХ-ХХІ століть

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Інтегративні процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти» (керівник: член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства Юдкін І. М.)

Рецензенти:
Карабиць М. Д., доктор мистецтвознавства, професор НМАУ ім. П.І. Чайковського;
Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор НАКККіМ.

  У контексті наукового осмислення інтегративних процесів у новітній музичній культурі України розглянуто декілька визначальних проблемних ракурсів обраної теми, як-от: проблеми творчої особистості й музичної комунікації, європейської інтеграції України та впливу глобалізації на сферу культури і мистецтва. Аналітичним матеріалом монографії є найновіша українська композиторська творчість, панорамно представлена за основними музичними жанрами.
  Видання буде корисним культурологам, музикознавцям, викладачам, студентам і аспірантам навчальних закладів культури і мистецтва, науковцям гуманітарного профілю.

© Берегова О. М., 2013
© Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013

Сторінок: 232.

ISBN 978-966-2241-34-1

УДК 78.03(477)”21-22”
ББК 85.313(4Укр)
Б 48


Завантажити у форматі PDF: