Культура України в глобалізаційно цивілізаційному вимірі

Василь Шейко
Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти)

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Монографію виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Культура України: історико-культурологічні виміри».

Рецензенти:
Ю. В. Павленко, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник 
Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України;
Е. М. Кучменко, доктор історичних наук, професор Інституту підготовки кадрів державної служби України;
А. Т. Щедрін, доктор культурології, професор кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури.

У монографії аналізуються концептуальні засади як традиційних, так і сучасних проблем історії та теорії становлення та розвитку культури в Україні в контексті еволюції світової культури та глобальної цивілізації. При цьому акцентується увага на існуючих та порівняно нових історико-методологічних аспектах трансформації цивілізаційних проблем української культури в добу глобалізації. З’ясовується формоутворююча роль культури у визначенні рівня цивілізаційного розвитку та міжнародних зв’язків України. Показано розвиток історико-теоретичних засад вітчизняної культурології в глобально-цивілізаційному вимірі, здійснено аналіз кризових явищ сучасної культури та цивілізації і окреслено можливості їх подолання.
Для науковців (культурологів, філософів, істориків, мистецтвознавців тощо), викладачів, аспірантів, докторантів, митців, працівників культури і всіх, хто цікавиться проблемами історії та теорії культури України.

© Шейко В. М., 2011
© Інститут культурології НАМ України, 2011

Сторінок: 624.

ISBN 978-966-2241-24-2

УДК 008(477):130.2
ББК 71.0
Ш39