Культурологічна думка N1'[2] 2010

Культурологічна думка №1'(2) (2010)
Щорічник наукових працьУ щорічнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, динаміки світової культури і становлення системи міжнародних культурних зв’язків української спільноти.
Видання призначене для науковців, культурологів, мистецтвознавців, музейних працівників, викладачів, аспірантів і студентів.

This edition discloses topical issues of theory and history of culture, ethnic cultorology and cultural anthropology, museology, protection of cultural heritage, applied culturology, world culture dynamics and formation of the international cultural connections of the Ukrainian community.
This edition means for scientists, culturologists, museum specialists, academicians, post-
graduated students and students.


Завантажити у форматі PDF: