Методологічні проблеми культурної антропології

Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку».

Рецензенти: 
Щербина В. М., доктор соціології, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту 
культурології НАМ України;
Троєльнікова Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу світової культури та 
міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П. - академік НАМ України, кандидат філософських наук (голова), Щербина В. М. - доктор соціологічних наук (заступник голови), Волков С. М. - кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар), Безклубенко С. Д. - доктор філософських наук, Берегова О. М. - доктор мистецтвознавства, Гаєвська Т. І. - кандидат історичних наук, Головко Б. А. - доктор філософських наук, Немкович О. М. - доктор мистецтвознавства, Оляніна С. В. - кандидат архітектури, Оніщенко О. І. - доктор філософських наук, Причепій Є. М. - доктор філософських наук, Скідін О. Л. - доктор соціологічних наук, Судаков В. І. - доктор соціологічних наук, Троєльнікова Л. О. - доктор мистецтвознавства, Шейко В. М. - доктор історичних наук, Юдкін І. М. - доктор мистецтвознавства.

У збірнику наукових праць досліджуються методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. У другому розділі, зокрема - ключові проблеми етнокультурології, проблеми ідентифікації етнічних спільнот, задекларовані методичні та методологічні засади етнології міста, наявний соціокультурний аналіз міського простору, розглянуті питання етнічної психології в науковій спадщині О. Потебні, подані методологічні засади культурологічної конфліктології. Видання адресоване фахівцям у галузі культури, антропології, етнології, соціології, психології, філософії, мистецтвознавства, педагогіки, історії, а також аспірантам, студентам і широкому читацькому колу, всім, хто цікавиться порушеними у монографії проблемами.

© Головко Б. А., Безклубенко С. Д., Капелюшний В. П., Ручка А. О. та ін., 2011
© Інститут культурології НАМ України, 2011

Сторінок: 480.

ISBN 978-966-2241-22-8

УДК 168. 522
ББК 71.0
М 545

Завантажити у форматі PDF: