Новини

06.06.2014
Міжнародна науково-практична конференція

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міністерство культури України
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний інститут стратегічних досліджень «Нова Україна»

проводять міжнародну науково-практичну конференцію
"Діалог культур в контексті глобалізації"

Тематика конференції охоплює широке коло питань, присвячених проблемам аналізу теоретичних і прикладних проблем дослідження та оптимізації діалогу культур як складової  соціокультурних взаємодій на глобальному рівні. Під час роботи конференції пропонується приділити увагу різним аспектам діалогу культур  як соціоутворюючого процесу та умови формування цілісного нормативно-ціннісного простору в умовах глобалізацій них впливів на українське суспільство, розвиток  культурних ідентичностей сучасної доби, проблеми і перспективи мультикультуралізму як складової науково-практичних засад сучасної культурної політики в Україні.

Конференція відбудеться 6 червня 2014 р. в м. Києві, вул. Лаврська, 21к15.

Напрями роботи конференції:

І. Етнокультурна самоідентифікація і державна політика України в галузі культури
 • культурологічні пошуки: напрямки, проблеми, методи
 • діалог культур в умовах глобалізаційних процесів як нова соціокультурна реальність України:  теоретико-методологічний дискурс
 • традиційні та новітні суб’єкти культуротворення національного та глобального рівня
 • локальні та глобальні виміри культурного діалогу
 • національні меншини у діалозі культур 

ІІ. Діалог культур в процесі державотворення України
 • позиціонування національної держави в діалогічному глобальному культурному середовищі: досвід, проблеми, можливості; 
 • Україна і Європа: взаєморозвиток культури, науки, освіти
 • мультикультуралізм: проблеми і перспективи;
 • діалог культур у вирішенні соціальних, економічних, політичних проблем національного розвитку;
 • політичні, ідеологічні та релігійні компоненти діалогу культур;
 • традиційні та новітні медіа як інструмент і середовище діалогу культур;
 • культура діалогу влади, бізнесу та громадянського суспільства в Україні.

ІІІ. Творчість та мистецтво в контексті глобалізаційних соціокультурних змін
 • мистецтво як діалогічна складова глобалізаційних процесів: історія та перспективні горизонти
 • соціальні засади та організаційні складові і форми діалогічних процесів у сучасній національній культурі та мистецтві;
 • діалогічність мистецько-творчої діяльності як основа універсалізації культурного простору
 • національні традиції, історичний досвід та інституційний потенціал формування  глобалізованого мистецького середовища в Україні

До участі у конференції запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді (електронний варіант на CD-R диску або надсилається на електронну адресу Інституту). 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 2 червня 2014 р. Оргкомітету науково-теоретичної конференції за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМ України. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тексту - 0,2 д. арк. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва тез - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

ЗАЯВКА
учасника науково-теоретичної конференції
"Діалог культур у контексті глобалізації".

Прізвище, ім’я, по-батькові:
______________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання:
______________________________________________________________________
Посада, установа:
______________________________________________________________________
Адреса (для листування):
______________________________________________________________________
Телефон, е-mail:
______________________________________________________________________
Факс:
________________
Тема доповіді:
______________________________________________________________________
Форма участі (доповідь на пленарному/секційному засіданні, повідомлення,
виступ на конференції, участь у дискусії):
______________________________________________________________________
Необхідні технічні засоби для доповіді:
______________________________________________________________________


За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:
тел. 8(044)2357228 (Сергій Михайлович Волков)
8(044)235 74 59 (Віктор Миколайович Щербина)
Заявки насилати електронною поштою:
Е-mаіl: ' Оргкомітет

 

Завантажити:
Інформаційний лист (формат MS Word)
Бланк анкети учасника (форматі MS Word)