Передвиборча програма Богуцького Ю.П.


ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора
Інституту культурології НАМ України

Богуцького Юрія Петровича

Метою Програми є презентація власного бачення напрямів щодо забезпечення ефективного функціонування Інституту культурології НАМ України як провідної наукової організації, створеної з метою поглибленої та всебічної розробки проблем культурології, що набули особливого значення за умов сучасної динаміки культуротворчих інститутів і процесів (за результатами акредитації НАМ України у 2016 році).
Особливості діяльності Інституту культурології убачаю в тому, що його створення реалізувало ідею культурології в Україні, яка пов'язана з переосмисленням наукового пізнання, результатом якого є формування цілісного, нелінійного мислення у просторі гуманітарних наук, що спричинює появу нових парадигм усвідомлення минулого і сучасності.
Я свідомий того, що предметне коло культурології доволі широке і передбачає поліваріантність у наукових пошуках і стратегіях. Сьогодні у культурологічних дослідженнях широко застосовуються методи і методики, апробовані в історії, соціології, психології, мистецтвознавстві, філософії. На мою думку, нам необхідно спрямувати науковий пошук на вдосконалення  дисциплінарного інструментарію культурології, який більш-менш конкретизований у західній гуманітаристиці.
Перспективним бачиться осмислення культурного процесу із застосуванням понятійного апарату синергетики, яка демонструє продуктивність своєї методології для діалектичного сприйняття та інтерпретації проблем соціальної самоорганізації українського суспільства як мультикультурного простору та проблем самоорганізації особистості в цьому просторі.
Ми спостерігаємо докорінні зміни в інформаційно-комунікативних процесах, що пов’язано з новими тенденціями цивілізаційного розвитку. Як наслідок,  у наш час проблема комунікації стає однією з найбільш нагальних. Актуалізують проблему комунікації як невіддільну складову людської діяльності, зміни, що відбуваються останнім часом у політичному, економічному, суспільному житті України, а також історичні виклики, що супроводжують ці зміни. Тому нагальною проблемою сьогодні вважаю необхідність вивчення механізмів комунікативної взаємодії і адаптації людини до нових умов соціокультурного середовища.
У зв’язку з цим убачаю перспективи наукових досліджень Інституту в концептуалізації теоретичної діяльності колективу, засновуючись на інтеграційному підході до культурологічних досліджень, що проводяться на міждисциплінарному рівні.
Подальшу трансформацію культурологічних досліджень бачу в розкритті її проблемного поля за допомогою теоретичного аналізу й узагальнення емпіричних даних, соціологічних, історичних, етнографічних, мистецтвознавчих та інших методів дослідження із  застосуванням нових методологічних засад теорії цивілізаційно-інноваційних циклів і синергетичної парадигми соціокультурного спрямування. Вони мають розкрити сутнісні особливості сучасного буття культури, зокрема, взаємодії в ньому традиційного та інноваційного, стійкого й історично мінливого тощо.
Моя концепція подальших культурологічних досліджень Інституту передбачає вивчення сукупності питань походження, функціонування і розвитку культури як специфічно людського способу життя у взаємодії із Природою, спрямування досліджень на вивчення більш загальних закономірностей розвитку культури, форм її прояву, присутності в різних відомих науці культурах,  а  передусім - культурі України.
Перспективи виконання цих завдань я бачу в реалізації основних положень нового закону України «Про науку і науково-технічну діяльність», який передбачає удосконалення і принципові зміни в діяльності науково-дослідних інститутів.
Закладаючи в основу своєї Програми ці питання, їх реалізацію передбачаю в таких основних концептуальних положеннях подальшої діяльності:
 • Стабільна, цікава і престижна робота для науковців.
 • Стабільний рівень наукового пошуку.
 • Збереження та примноження наукових досягнень Інституту.
 • Модернізація матеріально-технічної бази Інституту.
 • Актуалізація наукового пошуку.
 • Підвищення престижу Інституту в суспільстві.
 • Прозорість діяльності управлінського персоналу.
 • Постійне і комплексне вирішення соціальних питань, стабільна заробітна плата працівників Інституту з турботою про подальше пенсійне забезпечення співробітників.
 • Поглиблення і ефективне використання можливостей міжнародних контактів.
 • Сприяння професіоналізму, зростанню досвіду науковців Інституту.
 • Співпраця з радою трудового колективу.
 • Турбота про наукове зростання молодих вчених.
 • Сприяння науковцям у широкій участі у всеукраїнських і зарубіжних наукових комунікативних заходах за рахунок Інституту.
 • Реалізація положень чинних міжнародних угод і програм в інтересах Інституту.
 • Пошук і налагодження взаємовигідних зв’язків з новими партнерами.
 • Пошук та отримання грантів для Інституту.
 • Забезпечення можливості науковцям публікуватися у зарубіжних виданнях.
Таким чином, Програма, що пропонується до розгляду, розкриває моє бачення подальшого розвитку  Інституту культурології НАМ України в найближчі 5 років.
Стратегічним курсом моєї роботи буде поглиблення і удосконалення позитивних результатів діяльності Інституту.

Прогнозованість результатів, прозорість рішень,  відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної справи.
Вважаю першорядним і основним завданням – розширення напрямів наукових пошуків, їх відповідність світовому науковому продукту, доведення вагомості їх результатів українському істеблішменту, впровадження в діяльність закладів культури і мистецтв, інститутів громадянського суспільства.
Пропонується після виборів колективно обговорити цю програму, доповнити та імплементувати в діяльність нашого Інституту культурології НАМ України.
Ю. Богуцький


Завантажити програму як pdf