Самоорганізація й динаміка культури 1

Самоорганізація й динаміка культури
та їх особливості в Україні.
Випуск перший.
Динаміка культурологічних процесів в Україні

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Рецензенти:
Личковах Володимир Анатолійович – доктор філософських наук, завідуючий кафедрою філософії та культурології Чернігівського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Ржевська Майя Юріївна – доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П. – академік НАМ України, кандидат філософських наук (голова), Крючков В. Г. – кандидат філософських наук (заступник голови), Волков С. М. – кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар), Безклубенко С. Д. – доктор філософських наук, Берегова О. М. – доктор мистецтвознавства, Гаєвська Т. І. – кандидат історичних наук, Немкович О. М. – доктор мистецтвознавства, Оляніна С. В. – кандидат архітектури, Оніщенко О. І. – доктор філософських наук, Причепій Є. М. – доктор філософських наук, Скідін О. Л. – доктор соціологічних наук, Судаков В. І. – доктор соціологічних наук, Шейко В. М. – член-кореспондент НАМ України, доктор історичних наук, Щербина В. М. – доктор соціологічних наук, Юдкін І. М. – член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.

Збірник містить матеріали із наукових досліджень, присвячених проблемам теорії культури (сучасні концепції культури та культурного розвитку, глобалізація і проблеми міжкультурних взаємин, культури народів світу та проблеми становлення світової культури, міжкультурні взаємини в умовах світової економічної кризи та ін.), здійснених Інститутом культурології в рамках фундаментального дослідження: «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні». До збірника увійшли тексти доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Динаміка культурологічних процесів в Україні», в яких розглянуто гносеологічні та онтологічні аспекти культуротворчих процесів, соціальні чинники і виміри культуротворчих процесів.

© Інститут культурології НАМ України, 2010

Сторінок: 232

ISBN 978-966-2241-09-9

УДК 130.2 (477)
ББК 71.0 (4 Укр)
С 17Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Самоорганізація й динаміка культури 1
Далi...