Традиційна українська дитяча субкультура

Левчук Я. М.
Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України
(протокол від 14 вересня 2011 р.).

Монографію виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку».

Керівник теми:
Головко Б. А., доктор філософських наук, професор.

Рецензенти:
Найден О. С., доктор мистецтвознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);
Росовецький С. К., доктор філологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Чміль Г. П., доктор філософських наук, член-кореспондент НАМ України.

     У монографії вперше досліджено форми традиційної дитячої субкультури у вимірі когнітивної культурології. Проаналізовано когнітивні функції та імпліцитні можливості формування світогляду в дитячому фольклорі, іграх, іграшках. Розглянуто послідовність і специфіку опанування часопросторової моделі світу й антисвіту в системі культурних координат, виявлено потужний ресурс формування критичного мислення засобами дитячого фольклору, висвітлено формування емоційно-ціннісних настанов особистості в межах культурної спільноти. Проаналізовано прогностичний ресурс традиційних дитячих ігор і фольклору.
  Видання адресоване фахівцям у галузі етнокультурології та культурної антропології, фольклористики та етнології, етнопсихології та етнопедагогіки, студентам навчальних закладів мистецтва та культури, всім, хто має стосунок до формування особистості у просторі української культури.

© Левчук Я. М., 2012

Сторінок: 240.

ISBN 978-966-2241-26-6

УДК 130.2:392.1(477)
ББК 71.4(4УКР)
Л38