Українська художня культура

Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури»

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України О. І. Безгін

Рецензенти:
Г. Ю. Івакін, доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України;
доктор архітектури, 
М. В. Бевз, професор Національного університету «Львівська політехніка».

Збірник наукових праць присвячено актуальним проблемам теорії і практики збереження культурної спадщини України. Матеріали досліджень супроводжуються рідкісними ілюстративними матеріалами, багато з яких публікуються вперше.
Для фахівців у галузі архітектури, мистецтвознавства, пам'яткознавства, а також для всіх, хто цікавиться проблемами збереження культурної спадщини України.

© Оляніна С. В., Прибєга Л. В., Коренюк Ю. О., Жарких М. І., Нікітенко Н. М., Олійник О. С., 2011
© Інститут культурології НАМ України, 2011

Сторінок: 272.

ISBN 978-966-2241-20-4

УДК 72(477)
ББК 85.113(4УКР)я43
У45