Вимоги до оформлення статей


Вимоги до оформлення статей

1. Статті мають бути написані спеціально для щорічника ?Культурологічна думка” (ніде раніше не друковані й не надіслані до інших видань) і відповідати вимогам до фахових наукових видань.

2. Статті, подані аспірантами, здобувачами, мають подаватися разом із рецензією доктора (кандидата) наук.

3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.

4. Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися авторською довідкою українською, російською та англійською мовами за формою: назва статті; прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; посада; місце роботи; країна; адреси: (робоча, домашня); контактні телефони, e-mail.
Текст статті подається до редакційної колегії роздрукованим на папері формату А4 та в електронному вигляді (редактор Word (doc), шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см) або електронною поштою.
У статті зазначається:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, актуальність;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • формулювання мети (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у обраному напрямі.
Після основного тексту подається список літератури за алфавітом.
Посилання в тексті позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури, через кому вказується сторінка.
Основний текст статті обов’язково має супроводжуватись трьома анотаціями (українською, російською і розширеною до 5000 знаків – англійською мовою) з переліком ключових слів, а також шифром УДК.
Обсяг статті — 20 000 знаків (0,5 д. а.).
Ілюстрації подаються в електронному вигляді: формат jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi, без стиснення.

5. Порядок проходження статей.
  • Статті підлягають внутрішньому рецензуванню редакційною колегією щорічника та зовнішньому рецензуванню провідних фахівців з відповідних проблем.
  • Після рецензування редакційна колегія ухвалює остаточне рішення про можливість опублікування статті.
  • Редакція має право на скорочення статті та літературне редагування.
  • Надання матеріалів редакції передбачає згоду на обробку персональних даних, на публікацію в друкованому вигляді у щорічнику та в електронній версії на сайті, а також у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.
Політика оплати
Після підтвердження про прийняття статті до друку автором здійснюється оплата (додаткова інформація за тел. 235-71-96).