ЗМІСТ. Культура, текст, особистість: українські перспективи


Збірник тез доповідей
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції
1–2 червня 2017 р.


Афтаназів Вероніка
Концепції для виставок — комунікативний процес між глядачем і творцем (на прикладі діяльності сучасної української арт інституції — «Zenko foundation») ...9

Бабак Ольга
Іноземний контент ігрового кіно на українському екрані: сучасний стан та тенденції розвитку ...11

Беда Ольга
Актуальна музика як ідентифікатор соціокультурної стратифікації ...13

Безгін Олексій
Ігор Дмитрович Безгін — фундатор підготовки менеджерів культурної сфери ...15

Безклубенко Сергій
Слово як носій інформації, або Українські таємниці Євроіндії ...17

Бельдій Оксана
Феноменологічна версія взаємовпливу природного і культурного у мові ...28

Бердинських Святослав
Проблеми формування проектної культури в сучасній дизайн-освіті ...30

Берегова Олена
Інструментальний театр: українські культурологічні візії ...33

Білошкурський Володимир
Ніна Уварова — «золотий фонд» хореографічного мистецтва України ХХ сторіччя ...36

Богуцький Юрій
Культура — Текст — Особистість: до постановки проблеми ...39

Бойко Зінаїда
Мова як канал смислової взаємодії у діалозі культур ...42

Бондаренко Леся
Гра як культурний елемент ...44

Буцикіна Євгенія
Феномен трансформації твору в текст (на прикладі аналізу творчості Ж. Батая) ...45

Волков Сергій
Модуси дитячої субкультури в українському вимірі ...49

Гаєвська Тетяна
Семантика обрядів-оберегів (магічні тексти та дії) у традиційних народних звичаях ...56

Гніт Юлія, Фреїк Наталія
Дискурс теми ідентичності в полікультурному суспільстві ...60

Гриценко Олександр
Реформування культури як українська традиція: ідеологічні та політичні аспекти досвіду реформ у сфері культури в незалежній Україні ...63

Грищенко Валентина, Козлін Валерій
Методика програмування мультимедійних прикладів для електронних підручників ...69

Демещенко Віолета
Генеза проблеми синтезу мистецтв у теорії та історії культури ...72

Денисюк Жанна
Тексти постфольклору як креативний засіб сучасних комунікативних практик ...75

Дрофань Любов
Художньо-літературна критика 40–80-х рр. ХХ ст. як дискурсивна категорія ...77

Дубрівна Антоніна
Просторово-часові виміри мистецьких пошуків Олександра Животкова ...80

Живоглядова Ірина
Творчий потенціал духовної музики в адвокації чуттєвої культури ...82

Жукова Наталія
Культуротворчий потенціал біографізму (на прикладі творчості едуарда Кочергіна) ...85

Загоскіна Наталія
Цінності як базові смисли дозвіллєвої сфери сучасного суспільства ...89

Зубавіна Ірина
«Екраноцентричний» світ як нова культурна реальність ...91

Карась Ганна
Музично-виконавська діяльність як вид комунікативно-художньої творчості ...95

Кретов Андрій
Проблема «натура» — «культура» в контексті національної ідентичності ...98

Кузнєцова Інна
Митець і Текст: пошуки етичних смислів ...100

Левко Вероніка
Вокальне мистецтво у контексті діалогу «культура — натура» ...102

Лукашова Олена
Музична культура в контексті діяльності військових творчих колективів України періоду Незалежності ...105

Малес Людмила
Урбанонімічний текст міста ...107

Манокіна Ганна
Олег Ківа та Єлєна Фірсова: два погляди на один вірш осипа Мандельштама ...109

Мороз Євгенія
Дискурсивні та текстологічні виміри культурного капіталу ...112

Нефедов Сергій
Баянно-ансамблеве музикування як виконавський жанр ...115

Новік-Кретова Ірина
Роль діалогу піаніста-концертмейстера з солістом у створенні текстово-образної цілісності ...117

Олійник Олександра
«Комодифікація символів» у системі сучасних гуманітарних досліджень ...119

Остафійчук Інна
Трансформаційні процеси в сучасному інформаційному полі ...122

Онуфрієнко Олена
Творча біографія модерного автора як текст культурної епохи межі століть ...124

Отрешко Наталія
Місце культурної антропології у сучасному гуманітарному пізнанні ...126

Петік Людмила
Імідж наукового журналу: актуальність проблеми ...128

Покуль Олена
Стереотип як об’єкт інтердисциплінарних досліджень ...131

Пономаренко Олена
Музичні фестивалі сучасної Італії ...133

Походзей Павло
Національні оперні традиції на сцені оперної студії Національної музичної академії України імені п. і. чайковського ...137

Причепій Євген
Богиня і дерево як моделі Космосу ...141

Роготченко Світлана
Текстова складова у сучасній вітчизняній металопластиці ...143

Румко Жанна
Центри народної творчості у формуванні культурного простору України ...145

Садовенко Світлана
Культурологічна інтерпретація національної специфіки у хронотопі радянської народної художньої культури: традиції та інновації ...149

Судаков Володимир
Онтологічні стимули інституціонального розвитку сучасної культури ...154

Судакова Валентина
Культурний простір чи простір культури: проблема єдності соціального та індивідуального ...156

Тормахова Анастасія
Осмислення телебачення в американській культурологічній думці початку XXI ст. ...160

Омар ага Сомар Афиф
Кінематографії країн Леванту: витоки та напрямки розвитку (Сирія — Ліван — Йорданія — Палестина) ...162

Успенська Ольга
Позабюджетне фінансування закладів культури та мистецтва в Україні: тенденції та проблеми розвитку ...165

Червонюк Олена
Візуальна культура як фактор самовираження особистості ...167

Черних Геннадій
Субкультура корупції як чинник соціальної напруженості в українському суспільстві ...170

Чміль Ганна
Простір екрану в сучасному культурному полі ...173

Шалапа Світлана
Martha Graham — засновниця творчої школи та нової танцювальної техніки початку ХХ сторіччя ...176

Юдкін Ігор
Інтертекстуальне як інтерперсональне: до морфології виконавства ...178

Яковина Оксана
Інтенціональна культура текстів як актуалізація цілісності особи митця: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер ...182