ЗМІСТ. Культура та цивілізація


Передмова.......6
Вступ.......8

Розділ 1. Історіографія та методологія дослідження.......13
Культура та цивілізація: аналіз джерел і літератури.......14
Висвітлення історії української культури впродовж XIX - на початку XXI ст.......30
Історико-культурна думка в синергетичній парадигмі.......40

Розділ 2. Трансформація дефініцій "культура" і "цивілізація".......57
Еволюція понять “культура” і “цивілізація”.......58
“Культура” і “цивілізація”: компаративістський аспект.......78

Розділ 3. Генезис поглядів на культуру та цивілізацію у другій половині XVIII - наприкінці XIX ст.......89
Формування історико-культурних поглядів.......90
Г. С. Сковорода як засновник традиції критики цивілізації.......95
Особливості розвитку культурфілософської думки України у другій половині XVIII - упродовж XIX ст.......102
Історико-культурні засади критики цивілізації в творчості М. Гоголя, П. Юркевича та П. Куліша.......105

Розділ 4. Проблематика культури та цивілізації наприкінці XIX - у першій половині XX ст.......119
Визначення поняття “прогрес” М. П. Драгоманова.......120
Концепція “духовного прогресу” І. Я. Франка.......130
Теорія “ноосфери” В. І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації.......147

Розділ 5. Українська культура в глобально-цивілізаційному вимірі.......169
Культура України наприкінці XIX - на початку XX ст.......170
Історико-культурні події доби національно-демократичних революцій та громадянської війни.......179
Еволюція української культури в 20-х - 80-х роках XX ст.......186
Культура, інтелігенція та українізація в умовах формування тоталітаризму.......186
Монополізація духовного життя в 30-х роках XX ст. Трагедія української культури.......190
Культура України 30-х - 80-х років XX ст.......196
Аспекти розвитку культури новітньої України у загальносвітовому контексті.......201

Розділ 6. Історико-культурний вимір цивілізації в добу глобалізації.......213
Генезис та еволюція цивілізаційно-культурних засад техногенної цивілізації.......214
Генезис та еволюція інформаційної цивілізації.......224
Роль культурно-освітніх засад в еволюції інформаційної цивілізації.......233
Знання як підґрунтя інформаційної цивілізації.......233
Перспективи розвитку освіти й високих технологій в інформаційній цивілізації.......237

Замість післямови.......252
Список літератури.......271