Збірник 'Українська культура'

Науковий збірник
"Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку"

Scientific Journal
"Ukrainian culture: the past, modern, ways of development"У 2016 р. Інститут культурології Національної академії мистецтв України разом з кафедрою культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету стали співзасновниками оновленого наукового збірника:
"Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку".

Заснований у 1995 році Рівненським державним гуманітарним університетом збірник мав назву "Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету" і видавався кафедрою культурології і музеєзнавства РДГУ. Збірник був визнаний Президією ВАК України як фахове видання з проблем мистецтвознавства (постанова № 2409/2 від 9.02.2000 р.) і перереєстрований як фахове видання з культурології (постанова № 1-05/5 від 18.11.2009 р.) та мистецтвознавства (постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.).

Оновлене наукове видання обсягом 35,0 умовних друкованих аркушів (формат 60 х 84 1/8) виходить двічі на рік, з публікацією наукових матеріалів українською, російською, польською, англійською мовами.

Кожен випуск присвячений окремому напряму:
  Мистецтвознавство
Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з мистецтвознавства - Постанова № 1-05/4 від 22.12.2016 р. та зареєстрований в ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2411-1546 (Print);
  Культурологія
Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з культурології - Додаток № 8 до наказу МОН України № 374 від 13.03.2017 р. та зареєстрований в ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2518-1890 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Міністерством юстиції України,
серія КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.


У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів, присвячені розгляду історико-мистецької та культурологічної проблематики переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні грані теоретико-методологічних проблем української культури та мистецтва. Окремий розділ складають повідомлення, огляди та рецензії.

Видання призначене для фахівців з культурології, мистецтвознавства, історичних наук, соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історико-мистецькою та культурною спадщиною.


Завантажити номери збірника у форматі PDF:

Українська культура № 22 (2016)  [Мистецтвознавство]
Українська культура № 23 (2016)  [Культурологія]
Українська культура № 24 (2017)  [Мистецтвознавство]
Українська культура № 25 (2017)  [Культурологія]
Українська культура № 26 (2018)  [Мистецтвознавство]
Українська культура № 27 (2018)  [Культурологія]


Сайт видання

Вимоги до оформлення публікацій до збірника

Порядок рецензування статей [Мистецтвознавство]
Порядок рецензування статей [Культурологія]